Jak kupować

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta
1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy w trakcie składania Zamówienia wybrać opcję dla nowych Klientów (tj. nie posiadających Konta) i w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:
1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu); numer telefonu kontaktowego oraz hasło; ewentualnie danych rozliczeniowych (nazwa firmy, NIP, adres: miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu); (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
1.2. Następnie należy kliknąć pole „Dalej”. Z momentem złożenia Zamówienia zostaje zawarta także umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia
2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego.
2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient, który chce kontynuować składanie Zamówienia klika pole „Zamówienie”.
2.4. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.
2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”.
2.4.2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:
2.4.2.1. Składa szybkie zamówienie, bez rejestracji konta w sklepie, które polega na podaniu następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu); numer telefonu kontaktowego; ewentualnie danych rozliczeniowych (nazwa firmy, NIP, adres: miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu); (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
2.4.2.2. Postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta.
2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której Klient:
2.5.1. Ma możliwość zmiany danych Klienta i adresu dostawy.
2.5.2. Wybiera sposób dostawy oraz jest jednocześnie informowany o jego koszcie.
2.6. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
2.6.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
2.6.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.6.3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.
2.6.4. Adres dostawy.
2.7. Następnie należy kliknąć przycisk „Zatwierdź”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.7.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. Newsletter
3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie składania Zamówienia wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, a następnie kliknąć pole „OK”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. Informacje dodatkowe
4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakupy” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@edunagrody.pl
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.